Kiểm tra nhanh

Mục lục

  1. PPP030801 - Introduction - Plutus Pioneer Program

  2. PPP030802 - Another State Machine Example_Token Sale - Plutus Pioneer Program

  3. PPP030803 - Automatic Testing using Emulator Traces - Plutus Pioneer Program

  4. PPP030804 - Test Coverage - Plutus Pioneer Program

  5. PPP030805 - Interlude_Optics - Plutus Pioneer Program

  6. PPP030806 - Property Based Testing with QuickCheck - Plutus Pioneer Program

  7. PPP030807 - Property Based Testing of Plutus Contracts - Plutus Pioneer Program

  8. PPP030808 - Homework 8 - Plutus Pioneer Program

Nội dung

Mã nguồn tham khảo

Bài tập

  • Thêm một hoạt động mới gần với hợp đồng TokenSale cho phép người bán đóng hợp đồng và lấy tất cả số tiền còn lại.

  • Sửa đổi các bài kiểm tra cho phù hợp.

Last updated