Theo dõi trình giả lập và đơn vị hợp đồng

Mục lục

  1. PPP030401 - Introduction - Plutus Pioneer Program

  2. PPP030402 - Monads - Plutus Pioneer Program

  3. PPP030403 - The EmulatorTrace Monad - Plutus Pioneer Program

  4. PPP030404 - The Contract Monad - Plutus Pioneer Program

  5. PPP030405 - Homework 4 & Summary - Plutus Pioneer Program

Nội dung

Mã nguồn tham khảo

Bài tập

  • Thực hiện chức năng trong Bài tập về nhà payTrace .

  • Xử lý các ngoại lệ được đưa ra bởi chức năng trong cùng một mô-đun. submitTx payContract

Last updated