Chính sách đúc tiền

Mục lục

  1. PPP030601 - Introduction - Plutus Pioneer Program

  2. PPP030602 - The Minting Policy - Plutus Pioneer Program

  3. PPP030603 - Minting with the CLI - Plutus Pioneer Program

  4. PPP030604 - Deployment Scenarios - Plutus Pioneer Program

  5. PPP030605 - The Contracts - Plutus Pioneer Program

  6. PPP030606 - Minting with the PAB - Plutus Pioneer Program

  7. PPP030607 - Summary - Plutus Pioneer Program

Nội dung

Mã nguồn tham khảo

Bài tập

  • Cố gắng tái tạo những gì đã làm trong bài giảng - đúc mã thông báo với và PAB. cardano-cli

Last updated